Verklaring niet-reinigbaarheid grond

Op Aanvraag verklaring niet reinigbaarheid grond staat informatie over: Voorwaarden, Voorbereiding op de aanvraag, Aanpak, Veelgestelde vragen, Kosten, Termijn, Bezwaar en beroep, Gebruik persoonsgegevens (AVG), Wetgeving.

Verdiepende informatie staat op:

Achtergrond

Voor grond geldt een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), art. 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31). Als verontreinigde grond niet kan worden gereinigd of geïmmobiliseerd, mag het worden gestort. Dan moet u wel een ontheffing van het stortverbod aanvragen. Die ontheffing, ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd, geeft aan dat de partij grond niet reinigbaar noch koud-immobiliseerbaar is tot een nuttig toepasbaar product.

Behandeling van de aanvraag

Rijkswaterstaat beoordeelt uw complete aanvraag en neemt binnen vier weken een besluit. Dit besluit is een beschikking volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hier is beroep en bezwaar tegen mogelijk. Het origineel van een verleende verklaring moet u overleggen aan de beheerder van de stortplaats waar u de grond gaat storten. U ontvangt bovendien een kopie voor uw eigen administratie.

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u de helpdesk benaderen.

Verklaringen online

De metagegevens van verleende en geweigerde verklaringen kunt u vinden via Verklaringen zoeken.