Erkenningen

Zowel het Besluit bodemkwaliteit als het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. Bedrijven en overheidsinstanties, de zogenaamde bodemintermediairs, die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, moeten in het bezit zijn van een certificaat en een erkenning. Opdrachtgevers mogen alleen erkende bodemintermediairs inschakelen.

Producenten van bouwstoffen of grond kunnen verschillende milieuhygiënische verklaringen gebruiken om aan te tonen dat hun product voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, namelijk de erkende kwaliteitsverklaring, de partijkeuring uitgevoerd door een erkende intermediair of de Fabrikant-eigen verklaring.

Erkenning aanvragen of wijzigen

De procedure voor het aanvragen of wijzigen van een erkenning bij Rijkswaterstaat heeft een aantal onderdelen. Die onderdelen staan hieronder toegelicht:

Aanleidingen en stappen voor aanvragen of wijzigen

Aandachtspunten bij wijzigingen

Toelichting op het formulier

Behandeling van de aanvraag

Erkenning voor buitenlandse bedrijven

Zoeken naar erkende bedrijven

Wilt u weten of een bedrijf is erkend voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden? Dan kunt u dit nakijken in het zoekmenu erkende bodemintermediairs.

Toelichting op het zoekmenu (na uitwerking daarvan)

Geldigheidsduur van accreditatie, certificaat of erkenning

Een erkenning wordt afgegeven voor onbepaalde tijd. Een accreditatie of certificaat wordt afgegeven voor een periode van 3 jaar. Met verschillende certificerende instellingen is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken dat als een certificaat na deze 3 jaar is verlengd, dit door de certificerende instelling zonder tussenkomst van de organisatie wordt gemeld aan Rijkswaterstaat. Deze wijzigingen hoeft de bodemintermediair dus niet door te geven aan Rijkswaterstaat. Zij voert deze wijziging ambtshalve uit.

Intrekken of schorsen van een erkenning

Rijkswaterstaat kan de erkenning van een bedrijf intrekken of schorsen. Een bodemintermediair waarvan de erkenning is ingetrokken, is mag de werkzaamheden waarvoor ze erkend waren dan niet meer uitvoeren.

Schorsen of intrekken door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) kan naast administratieve gronden ook een erkenning schorsen of intrekken als er sprake is van valsheid in geschrifte. Dat kan ook bij het overtreden van een wettelijk voorschrift dat is gesteld bij of krachtens dit besluit of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt met een werkzaamheid.

Helpdesk

Hebt u vragen over de erkende instanties? Neem u dan contact op met de Informatiepunt Leefomgeving of stuur een e-mailbericht naar kwalibo@rws.nl.