Toelichting op het formulier aanvraag erkenningen

Inloggen met eHerkenning

Voor het verwerken van een aanvraag of melding zijn uw persoons- en contactgegevens nodig. Deze dient u eenmalig op te geven. Wanneer u voor de eerste keer inlogt via eHerkenning, dan registreert u deze gegevens. In Inloggen met eHerkenning staat hoe dit proces (Contactgegevens registreren bij eerste inlog; Wijzigen contactgegevens) verloopt. U bent succesvol ingelogd als de inlog-knop is gewijzigd in Uitloggen.

Aanvraag

Op het aanvraagformulier vult u in voor welke werkzaamheden (of wijzigingen) en welke vestiging(en) uw bedrijf of instelling als bodemintermediair erkend wilt worden. Als dat van toepassing is: geef aan welke medewerkers geregistreerd moeten worden. U kunt een erkenning aanvragen voor meerdere werkzaamheden en meerdere vestigingen tegelijk.

Deelwerkzaamheden

Een normdocument kan op verschillende deelwerkzaamheden betrekking hebben. Een certificatie of accreditatie en de daarop gebaseerde erkenning bodemkwaliteit hoeven niet per se voor alle deelwerkzaamheden dat door het normdocument wordt bestreken, te worden aangevraagd, maar een aanvraag kan ook op een of meer deelwerkzaamheden betrekking hebben. Deelwerkzaamheden worden ook wel 'werkgebieden' genoemd.

Bijvoorbeeld: het aanleggen en beheren van een bodemenergiesysteem bestaat uit meerdere deelwerkzaamheden. Denk aan:

  • het verrichten van boringen, en
  • het verrichten van beheer en onderhoud.

Dat zijn zeer verschillende deelwerkzaamheden die daarom logischerwijze ook door verschillende bodemintermediairs verricht kunnen. Verplicht is dat de deelwerkzaamheden door een bodemintermediair worden gedaan. Het is niet verplicht dat alle deelwerkzaamheden door een en dezelfde bodemintermediair worden gedaan.

In bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit en de daarbij aangewezen normdocumenten wordt een nader onderverdeling gemaakt in deelwerkzaamheden. Wilt u erkend worden een deelwerkzaamheid, dan kunt u dit ook aangeven op het formulier.

Uittreksel Kamer van Koophandel

De indiener van de aanvraag moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel meesturen. Dit uittreksel moet actueel zijn: niet ouder dan 1 jaar zijn. Hiermee controleert Rijkswaterstaat of het bedrijf of instelling niet in staat van faillissement is en of sprake is van surseance van betaling.

Registratie natuurlijk persoon, verklaring omtrent het gedrag

In artikel 2.4 van de Regeling bodemkwaliteit 2021 (Rbk 2021) staat dat voor een aantal werkzaamheden de medewerker, de natuurlijke persoon dus, geregistreerd moet zijn. Dat geldt voor deze werkzaamheden:

Om een medewerker voor deze werkzaamheden te kunnen registreren is een 'Verklaring omtrent het gedrag' voor natuurlijke personen (VOG) nodig. Een medewerker kan, op verzoek van uw bedrijf, een VOG aanvragen in de gemeente waarin hij/zij woont. Vaak kan de VOG ook via internet aangevraagd worden. U hoeft met het aanvragen van een VOG niet te wachten tot de afgifte van het certificaat.
Let op: De VOG mag echter niet ouder zijn dan zes maanden en alleen een originele VOG wordt door Rijkswaterstaat in behandeling genomen.

Op het VOG-aanvraagformulier kunt u aangeven dat de aanvraag nodig is op grond van het 'Besluit bodemkwaliteit'. Als screeningsprofiel kunt u uitgaan van het zogenaamde 'algemeen screeningsprofiel'. De volgende functieaspecten worden onderzocht:

Screeningsprofiel VOG

Nr.  en Omschrijving

  1. Bevoegd zijn om systemen te raadplegen en/of te bewerken waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen.
  2. Met gevoelige informatie omgaan.
  3. Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen.
  1. Het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen en dergelijke, die bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor mens (en dier).
  1. Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, etc.).

Op de website van de Dienst Justis staat meer informatie over de VOG. U kunt hier ook het aanvraagformulier voor een VOG downloaden.

Volmacht

Als een bestuurder van het bedrijf of de instelling de aanvraag niet ondertekent, kan de bestuurder een volmacht afgeven. Op basis van deze volmacht kan Rijkswaterstaat de aanvraag in behandeling nemen.
Bij de (eerste) aanvraag en/of een wijziging van het bestuur moet u een ondertekende volmacht meesturen. U kunt voor deze volmacht gebruik maken van het formulier volmacht (docx).

Tekenbevoegdheid bij een bedrijf

De tekenbevoegdheid van de bestuurder(s) volgt uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Het is mogelijk dat de tekenbevoegdheid van de bestuurder(s) niet staat op het eerste uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. In dat geval moet u de onderliggende uittreksels aan te leveren.
Als uit het uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn, dan moeten de bestuurders gezamenlijk het aanvraagformulier ondertekenen.
Om het mogelijk te maken dat één persoon het aanvraagformulier ondertekent is een Volmacht noodzakelijk waarin de bestuurders verklaren dat deze persoon namens iedereen tekent. De gemachtigde mag dan in de toekomst voor alle andere aanvragen tekenen. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een machtigingsformulier.

Tekenbevoegdheid bij een overheidsinstantie

De structuur en bevoegdheid van een overheidsinstantie staan in een mandateringsbesluit. Dit mandateringsbesluit toont de tekenbevoegdheid aan.