Privacy Statement Meldpunt Bodemkwaliteit

De regels rond privacy zijn aangescherpt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens.

Het beheer van het Meldpunt Bodemkwaliteit wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat spant zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Voor het Meldpunt Bodemkwaliteit geldt het volgende:

Voorportaal Meldpunt bodemkwaliteit

Het Meldpunt Bodemkwaliteit is een landelijk meldpunt. Het is een webapplicatie te benaderen via een voorportaal op internet.

Cookies

Het voorportaal houdt geen gegevens bij van bezoekers van de website en plaatst geen cookies. Op het voorportaal staan te downloaden documenten met informatie over de meldingsverplichtingen en de bij een melding aan te leveren gegevens. Ook zijn links opgenomen naar de website van Bodemplus waar meer informatie te vinden is, bijvoorbeeld de veelgestelde vragen over Meldpunt bodemkwaliteit.

Omschrijving van de verwerking

Het meldpunt heeft tot doel de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit te ondersteunen. In dit besluit is opgenomen, dat wanneer grond, baggerspecie of bouwstoffen op de Nederlandse bodem worden toegepast, hiervan melding moet worden gedaan via dit centrale meldsysteem.

Gebruikers van het meldsysteem zijn de decentrale overheden: gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies, waterschappen en de regio’s van Rijkswaterstaat. Daarnaast gaat het om toepassers van grond, baggerspecie en bouwstoffen en opdrachtgevers hiervoor. Voorbeelden van deze partijen zijn de decentrale overheden, bodemadviesbureaus, aannemers in de bodemsector en grondbanken.

Natuurlijke personen zijn in principe vrijgesteld van de meldplicht. Bedrijfsmatige toepassingen van grond moeten gemeld. In de regel is de opdrachtgever van de toepassing een rechtspersoon. Bij een klein deel van de meldingen is de opdrachtgever een natuurlijk persoon.

Grondslag

De grondslag voor de verwerking van de gegevens ligt in artikel 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit. Hierin is de meldplicht voor bouwstoffen, grond en baggerspecie vastgelegd.

Gevraagde gegevens

In artikel 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd welke informatie een melding ten minste dient te bevatten. De aan te leveren gegevens staan ook beschreven in een te downloaden document op het voorportaal.

Bijzondere persoonsgegevens maken geen onderdeel uit van de melding.

Verstrekken van gegevens aan derden

De meldingen worden doorgestuurd naar het bevoegd gezag: gemeenten, waterschappen, provincies, regio’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toegang

De toegang tot de applicatie is geregeld via accounts. Melders kunnen op het voorportaal zelf een account aanvragen. Voor het bevoegd gezag en de inspectie wordt door de meldkamer van Bodemplus centraal een account aangemaakt.

Melders kunnen na inloggen hun eigen meldingen opvragen en inzien. Het bevoegd gezag kan alleen de meldingen in de eigen regio inzien. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft als ketentoezichthouder toegang tot alle verzonden meldingen. De politie heeft geen toegang tot het meldpunt.