Verwerking verklaring niet-reinigbaarheid grond

Basisgegevens
versie 03-11-2021
Naam verwerking Behandelen aanvraag Verklaring niet-reinigbaarheid grond
Verwerkingsnummer 1.116
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Contactpersoon aanvrager (saneerder / ontdoener)

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres,
(Naam oganisatie, Correspondentieadres, Postcode/Plaatsnaam
Verzameldoel Voor grond geldt een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als verontreinigde grond niet kan worden gereinigd of geïmmobiliseerd, mag het worden gestort. Dan moet men wel een ontheffing van het stortverbod aanvragen. Die ontheffing, ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd, geeft aan dat de partij grond niet reinigbaar noch koud-immobiliseerbaar is tot een nuttig toepasbaar product. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit. Het origineel van een verleende verklaring is nodig voor de beheerder van de stortplaats waar de grond naar toe gaat. Rijkswaterstaat publiceert de afgegeven verklaringen (Verklaringen Online).  Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Grondslag Artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Artikel 28a Wet bodembescherming. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Betrokkene(n)

Contactpersoon projectadviseur

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres,
(Naam oganisatie, Correspondentieadres, Postcode/Plaatsnaam
Verzameldoel Voor communicatie over de aanvraag en als de persoon/instantie/het adviesbureau die namens de aanvrager de aanvraag verzorgt, de correspondentie wenst te ontvangen.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Rijkswaterstaat behandelt en registreert de aanvragen voor verklaringen niet-reinigbaarheid. Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Via Verklaringen online op loket.rijkswaterstaat.nl kan iedereen controleren welke verklaringen zijn afgegeven of geweigerd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving