Besluiten gelijkwaardigheidsverklaringen IBC

Op deze pagina vindt u de besluiten over aanvragen om gelijkwaardigheidsverklaringen IBC. Daarnaast wordt aangegeven hoe u eventueel beroep kunt aantekenen tegen de besluiten.

Besluitenlijst

Besluiten over aanvragen om gelijkwaardigheidsverklaringen IBC

Aanvrager

Naam
product

Omschrijving

Besluit/
verklaring

Status

Datum
besluit

Beroep
mogelijk
tot

GID Milieutechniek BV, Kerkdriel

Trisoplast®

Trisoplast® zonder bescherming
tegen aantasting van strooizouten

Besluit_stcrt_2009_9691 (pdf)

GVI-0001_trisoplast (pdf)

Verleend

23-06-2009 -

BAG B.V.,

Vandolith

-

Besluit_stcrt_2010_00167 (pdf)

Geweigerd

31-08-2010 -
GID Milieutechniek BV, Kerkdriel

Trisoplast®

Trisoplast® zonder bescherming tegen aantasting door IBC-bouwstof

Besluit_stcrt_2010_192651 (pdf)

GVI-0002_trisoplast (pdf)

Verleend 24-11-2010 -

Een isolerende voorziening waarvoor een gelijkwaardigheidsverklaring is afgegeven biedt tenminste dezelfde mate van bescherming van de bodem als is beoogd in de Regeling bodemkwaliteit, mits:

  • het ontwerp, de aanleg, de controle en beheersing en de verwijdering van de constructie geschiedt overeenkomstig de in de Regeling bodemkwaliteit vastgelegde regels;
  • voldaan wordt aan de in de gelijkwaardigheidsverklaring omschreven toepassingsvoorwaarden.

Beroep

Voor aanvragen van een gelijkwaardigheidsverklaring IBC wordt de in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven procedure gevolgd.

De besluiten en de overige van belang zijnde stukken worden ter inzage gelegd bij de afdeling Bodem en ondergrond van RWS Leefomgeving, Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een genomen besluit, als zij:

  • zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; of
  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet instaat waren zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbesluit of bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste:

  1. de naam en het adres van de indiener.
  2. de dagtekening.
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht.
  4. de gronden van het beroep.

Voor indiening van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep is ingesteld kan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan.