Statusverklaring baggerspecie

Op Aanvraag baggerspecieverklaring staat informatie over: Voorwaarden, Aanpak, Kosten, Termijn, Bezwaar en beroep, Gebruik persoonsgegevens (AVG), Wetgeving.

Verdiepende informatie staat op:

Achtergrond

Sinds 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd. Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), art. 29). Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. U kunt deze baggerspecieverklaring aanvragen als u baggerspecie ter verwijdering wilt afgeven aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Verklaringen online

De metagegevens van verleende en geweigerde verklaringen kunt u vinden via Verklaringen zoeken.

Helpdesk

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u contact opnemen met de helpdesk.