Veelgestelde vragen Statusverklaring baggerspecie

Een overzicht van veelgestelde vragen over baggerspecieverklaringen.

Wat is baggerspecie?

Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Onder baggerspecie wordt mede verstaan: sediment en het residu van de reiniging van baggerspecie. In het kader van de Wbm wordt baggerspecie die voor meer dan 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 mm niet als baggerspecie aangemerkt.

Wanneer heb ik een baggerspecieverklaring nodig?

Alleen als u baggerspecie stort bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, heeft u een baggerspecieverklaring nodig. In geval van stort van baggerspecie bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning geen andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, is een verklaring niet relevant, omdat een dergelijke inrichting generiek is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Ook in geval van direct hergebruik of bewerking van baggerspecie is een verklaring niet relevant.

Mag ik baggerspecie storten zonder baggerspecieverklaring?

Ja, voor baggerspecie geldt géén landelijk stortverbod. Of baggerspecie mag worden gestort, is afhankelijk van de acceptatiecriteria van de betreffende stortinrichting. In bepaalde gevallen wordt wel afvalstoffenbelasting in rekening gebracht door de stortplaatsbeheerder. Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) of kortweg ‘het stortverbod' is een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer. Er is een lijst in opgenomen waarin de categorieën afvalstoffen staan die niet mogen worden gestort. Baggerspecie is hier niet in opgenomen.

Hoe en bij wie kan ik een baggerspecieverklaring aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen met behulp van het formulier aanvraag baggerspecieverklaring.

Hoe moet ik de baggerspecie onderzoeken?

Rijkswaterstaat stelt in het kader van een aanvraag om een baggerspecieverklaring geen specifieke eisen aan het te gebruiken onderzoeksprotocol. U kunt dus de NEN 5720 gebruiken, het gangbare onderzoeksprotocol voor waterbodemonderzoek. Ook voor het onderzoek naar de chemische samenstelling van de baggerspecie stelt Rijkswaterstaat geen eisen.

Maar voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring eist Rijkswaterstaat wel onderzoek naar de fysische samenstelling van de baggerspecie. De hoeveelheid fijn bodemvreemd materiaal moet worden aangetoond via bepaling van de fractie >2mm (uitgedrukt in % van de droge stof) door middel van zeving in het laboratorium. De monsters moeten worden voorbehandeld volgens prestatieblad 3010-4, inclusief lutum (NEN5753) en humus (NEN 5754). Per uitgevoerde analyse op chemische parameters dient u één fractieverdeling te bepalen. Voor de uitvoering van het veldwerk verwijzen wij u naar BRL SIKB 2000 erkende bedrijven.

Wanneer mag ik starten met de afvoer van mijn partij baggerspecie naar de stortinrichting?

Als u baggerspecie stort bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, luidt het credo: "Eerst een verleende en geldige baggerspecieverklaring van Rijkswaterstaat in bezit, daarna pas storten". Alle baggerspecie die vóór datering van de verleende baggerspecieverklaring is gestort, wordt door de Belastingdienst ingevolge een van haar beleidsregels belast met afvalstoffenbelasting.

Wat moet ik doen als de geldigheid van mijn baggerspecieverklaring is verlopen?

In dat geval moet u een nieuwe actuele baggerspecieverklaring aanvragen. Stuur alle beschikbare nieuwe gegevens, zoals bijvoorbeeld een aanvullend waterbodemonderzoek of een actuele inpeiling, naar Rijkswaterstaat. Ook moet u de originele 'oude' baggerspecieverklaring met feitelijk onjuiste gegevens retourneren. Rijkswaterstaat herbeoordeelt de partij vervolgens op basis van deze nieuwe gegevens.