Verwerking Erkennen bodemintermediairs

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 28-05-2024
Basisgegevens
Naam verwerking Erkennen bodemintermediairs
Verwerkingsnummer 1.108
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens dezen, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Bestuurder of gemachtigde

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres,
(Aanvrager (bedrijfsnaam), Handelsna(a)m(en) de afgelopen 5 jaar, Correspondentieadres, Postcode/Plaatsnaam, Vestigingsnummer Kamer van Koophandel, Certificaatnummer, BRL)
Verzameldoel Zowel het Besluit bodemkwaliteit als het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. De aangewezen werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs. Rijkswaterstaat behandelt de aanvragen tot erkenning en publiceert de overzichten met erkende intermediairs. Opdrachtgevers mogen alleen erkende bodemintermediairs gebruiken. Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Grondslag Artikel 9 t/m 12 van het Besluit bodemkwaliteit. Hoofdstuk 2 van de Regeling Bodemkwaliteit. Paragraaf 6a van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Betrokkene(n)

Te registreren persoon

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Achternaam, Voorletters, Protocol, VOG
Verzameldoel Zowel het Besluit bodemkwaliteit als het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. De aangewezen werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs. Rijkswaterstaat behandelt de aanvragen tot erkenning en publiceert de overzichten met erkende intermediairs. Opdrachtgevers mogen alleen erkende bodemintermediairs gebruiken. Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Rijkswaterstaat behandelt en registreert de aanvragen tot erkenning en publiceert de overzichten met erkende intermediairs. Opdrachtgevers mogen alleen erkende bodemintermediairs gebruiken. Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Als de aanvraag in behandeling kan worden genomen, vraagt Rijkswaterstaat advies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Via het zoekmenu erkende bodemintermediairs op deze website kan iedereen controleren voor welke werkzaamheden en sinds wanneer intermediairs erkend zijn (geweest).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens dezen, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving