Behandeling aanvraag erkenning Besluit bodemkwaliteit

De procedure voor de aanvraag en wijziging van een erkenning is vastgelegd in artikel 11 en 12 van het Besluit bodemkwaliteit.

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een nieuwe erkenning is 8 weken. De termijn voor een wijzigingsaanvraag is 4 weken. Rijkswaterstaat kan deze proceduretermijn met een redelijke termijn verlengen. Op de procedure voor de aanvraag en wijziging van een erkenning zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

De behandeling van de aanvraag doorloopt de volgende stappen.

1. Toets op volledigheid

Als Rijkswaterstaat de aanvraag ontvangt, controleert zij of de aanvraag volledig is. Zij controleren of:

  • Het aanvraagformulier juist en volledig is ingevuld
  • Het certificaat of de accreditatie voor de betreffende werkzaamheid juist is
  • Het uittreksel van de Kamer van Koophandel actueel is
  • In geval van een persoonsregistratie een (geldige) VOG is bijgevoegd
  • In geval dat niet is ingelogd via eHerkenning, of er een geldige volmacht is.

Als de aanvraag niet compleet of onduidelijk is, kunt u de aanvraag aanvullen. De wettelijke behandeltermijn wordt dan opgeschort. U krijgt een periode van vier weken om de aanvraag aan te vullen of te verduidelijken.

Blijft de aanvraag onvolledig of onduidelijk? Dan wordt de aanvraag op grond van de Algemene Wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. U moet dan een nieuwe aanvraag indienen bij Rijkswaterstaat.

2. Beoordeling

Na de ontvankelijkheidstoets toetst Rijkswaterstaat de aanvraag inhoudelijk op de volgende punten:

  1. advies vragen aan onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  2. bestuurs- en/of strafrechtelijk verleden van de bestuurders, het bedrijf en de medewerkers
  3. of het bedrijf of de instelling in staat van faillissement of surseance van betaling is
  4. ook kan er een Bibob-onderzoek uitgevoerd worden

3. Beschikking

Rijkswaterstaat geeft een beschikking af. In meeste gevallen wordt de aanvraag toegekend. Als dit niet het geval is informeert Rijkswaterstaat de aanvrager hierover. Rijkswaterstaat vraagt de aanvrager om een zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze neemt Rijkswaterstaat een besluit. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht mogelijk.
De ingangsdatum van de erkenning is de datum die op de beschikking staat vermeld. Vanaf deze datum mogen door het bedrijf, de instelling en/of werknemers de aangevraagde werkzaamheden worden uitgevoerd.

4. Publicatie

Als de erkenning wordt verleend ontvangt de aanvrager deze beschikking per post en wordt de beschikking gepubliceerd op deze website van Rijkswaterstaat.