Intrekken of schorsen van een erkenning

Rijkswaterstaat heeft de bevoegdheid om vanwege administratieve redenen een erkenning van een bodemintermediair in te trekken of te schorsen. Dan mag de bodemintermediair de werkzaamheid niet meer verrichten.

Intrekken of schorsen van een erkenning van een bedrijf of certificerende instelling

Rijkswaterstaat kan de erkenning van een bedrijf intrekken of schorsen. Een bodemintermediair waarvan de erkenning is ingetrokken, is mag de werkzaamheden waarvoor ze erkend waren dan niet meer uitvoeren.

Als een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een certificeringinstelling blijven de door deze instelling afgegeven certificaten nog zes maanden geldig. Dit geeft de certificaathouders een redelijke overgangstermijn om met een andere certificerende instelling afspraken te maken. Rijkswaterstaat informeert de certificaathouders elk afzonderlijk als de erkenning van een certificerende instelling is ingetrokken.

Redenen om een erkenning in te trekken zijn:

  1. op verzoek van de erkende bedrijf of instelling: dit kan het bedrijf of instelling melden aan Rijkswaterstaat. Deze melding is vormvrij, maar kan via het formulier Aanvragen of wijzigen erkenning. Wel moet de melding getekend zijn door een of meerdere bestuurders.
  2. als het bewijs van certificatie of accreditatie voor de betreffende werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is. Dit moet een certificeringsinstelling of een of de Raad voor Accreditatie direct melden aan Rijkswaterstaat.
  3. als de erkende persoon, bedrijf of instelling in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. Dit moet de houder van een erkenning direct melden aan Rijkswaterstaat via het formulier_melden_faillissement_of_surseance_van_betaling (docx). Ook een buitenstaander kan dit melden.
  4. als de bedrijfsgegevens niet meer kloppen. In het voornemen tot intrekking van de erkenning wordt een periode van twee weken aangegeven waarin u een wijzigingsaanvraag kunt indienen. Als Rijkswaterstaat een wijzigingsaanvraag ontvangt binnen de gestelde termijn, dan wordt de erkenning niet introkken. Reageert het bedrijf of instelling niet tijdig dan volgt intrekking van de erkenning. Tegen deze intrekking staat bezwaar en beroep open.

Zienswijze en bezwaar en beroep

Op de procedure voor het schorsen of intrekken van een erkenning is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat Rijkswaterstaat voordat ze een beschikking neemt, het bedrijf in de gelegenheid stelt om een zienswijze naar voren te brengen. Het bedrijf ontvangt daarvoor een voornemen tot intrekking of schorsing van de erkenning. De zienswijze kan het bedrijf mondeling en/of schriftelijk indienen. Bij de uiteindelijke beschikking neemt Rijkswaterstaat deze zienswijze mee.
Als het bedrijf het niet eens is met de beschikking, dan zijn bezwaar en beroep mogelijk. Het bedrijf dient het bezwaar of beroep binnen zes weken schriftelijk in te dienen.
Bedrijven kunnen ook zelf verzoeken aan Rijkswaterstaat om het certificaat in te trekken.

U kunt uw melding sturen naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht