Ontwerp besluiten gelijkwaardigheidsverklaringen IBC

Voor aanvragen van een gelijkwaardigheidsverklaring IBC wordt de in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven procedure gevolgd.

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de overige van belang zijnde stukken worden ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat.

Tegen de genomen ontwerpbesluiten kunt u gedurende de periode van zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken.

Onderstaande ontwerpbesluiten liggen ter inzage
AanvragerProductOntwerp
besluit
Zienswijze
mogelijk
t/m:

Momenteel liggen er geen ontwerpbesluiten ter inzage