Verwerking statusverklaring baggerspecie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Basisgegevens
versie 04-11-2021
Naam verwerking Behandelen aanvraag Statusverklaring baggerspecie
Verwerkingsnummer 1.115
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Contactpersoon aanvrager (opdrachtgever voor de verwijdering van de baggerspecie)

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres,
(Naam oganisatie, Correspondentieadres, Postcode/Plaatsnaam
Verzameldoel Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, is in bepaalde gevallen een verklaring nodig waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit. Het origineel van een verleende verklaring is nodig voor de beheerder van de stortplaats waar de baggerspecie naar toe gaat. Rijkswaterstaat publiceert de afgegeven verklaringen (Verklaringen Online).  Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Grondslag Artikel 29 van de Wet belastingen op milieugrondslag. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Betrokkene(n)

Contactpersoon projectadviseur

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres,
(Naam oganisatie, Correspondentieadres, Postcode/Plaatsnaam
Verzameldoel Voor communicatie over de aanvraag en als de persoon/instantie/het adviesbureau die namens de aanvrager de aanvraag verzorgt, de correspondentie wenst te ontvangen.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Rijkswaterstaat behandelt en registreert de aanvragen voor statusverklaringen. Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Via Verklaringen online op deze website kan iedereen controleren welke verklaringen zijn afgegeven of geweigerd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving