Verwerking Meldpunt bodemkwaliteit

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens
versie 22-7-2019
Naam verwerking Meldpunt bodemkwaliteit
Verwerkingsnummer 1.194
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Toepasser (opdrachtgever en uitvoerder) van grond, baggerspecie of bouwstoffen

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Organisatienaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel Het meldpunt heeft tot doel de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit te ondersteunen. In dit besluit is opgenomen, dat wanneer grond, baggerspecie of bouwstoffen op de Nederlandse bodem worden toegepast, hiervan melding moet worden gedaan via dit centrale meldsysteem.
Gebruikers van het meldsysteem zijn de decentrale overheden: gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies, waterschappen en de regio’s van Rijkswaterstaat. Daarnaast gaat het om toepassers van grond, baggerspecie en bouwstoffen en opdrachtgevers hiervoor. Voorbeelden van deze partijen zijn de decentrale overheden, bodemadviesbureaus, aannemers in de bodemsector en grondbanken.
Natuurlijke personen zijn in principe vrijgesteld van de meldplicht. Bedrijfsmatige toepassingen van grond moeten gemeld. In de regel is de opdrachtgever van de toepassing een rechtspersoon. Bij een klein deel van de meldingen is de opdrachtgever een natuurlijk persoon.
Grondslag Artikel 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit. Hierin is de meldplicht voor bouwstoffen, grond en baggerspecie vastgelegd.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Betrokkene(n)

Keuringsinstantie

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Organisatienaam, persoonsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel Bij het toepassen van IBC bouwstoffen moet in het registratiesysteem vastgelegd weke persoon of instelling de isolatie, controle- en beheersmaatregelen heeft goedgekeurd.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking De meldingen worden doorgestuurd naar het bevoegd gezag: gemeenten, waterschappen, provincies, regio’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Melders kunnen na inloggen hun eigen meldingen opvragen en inzien. Het bevoegd gezag kan alleen de meldingen in de eigen regio inzien. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft als ketentoezichthouder toegang tot alle verzonden meldingen. De politie heeft geen toegang tot het meldpunt.
Bodem+ beheert het meldpunt, maakt accounts aan voor bevoegde gezagen en verzorgt de helpdesk/meldkamer. De meldkamer biedt technische ondersteuning en verwerkt schriftelijke meldformulieren. Daarnaast kunt u contact opnemen met de meldkamer als u suggesties hebt voor de verbetering van het meldsysteem of voor informatie over rapportagemogelijkheden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem