Verwerking melding opstellen of wijzigen normdocument

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 25-05-2023
Basisgegevens
Naam verwerking Behandelen melding opstellen of wijzigen normdocument
Verwerkingsnummer  
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Schemabeheerder

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam schemabeheerder, Contactpersoon, Postadres, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mailadres
Verzameldoel Als een schemabeheerder overweegt om een normdocument op te stellen of aan te passen, dan is het raadzaam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hierover te informeren. Dit geldt voor normdocumenten die vallen onder het Kwalibo-stelsel. Dat verschaft het ministerie van IenW inzicht om haar betrokkenheid bij een initiatief te kunnen bepalen en om de procedure van toetsen en aanwijzen van het normdocument in de regelgeving goed te laten verlopen. Rijkswaterstaat behandelt de meldingen.
Grondslag Artikel 25 van het Besluit bodemkwaliteit. Bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Schemabeheerder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Het ministerie van IenW inzicht verschaffen om haar betrokkenheid bij een initiatief te kunnen bepalen en om de procedure van toetsen en aanwijzen van het normdocument in de regelgeving goed te laten verlopen.
Rechtsgrond Uitvoeren van publiekrechtelijke taak

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Als de gegevens compleet zijn, stuurt Rijkswaterstaat ze door aan het Ministerie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 

Ook interessant?