Verwerking melding Fabrikant-eigenverklaring

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 15-02-2024
Basisgegevens
Naam verwerking Behandelen melding Fabrikant-eigenverklaring
Verwerkingsnummer 1.109
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Bestuurder

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam producent, Postadres, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mailadres
Verzameldoel Deze milieuhygiënische verklaring voor bouwstoffen wordt door de producent zelf afgegeven zonder periodieke externe controles door een erkende certificerende instelling en zonder erkenning van de verklaring door onze ministers. Rijkswaterstaat publiceert een lijst fabrikant-eigenverklaringen.
Grondslag Artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Paragraaf 3.5 van de Regeling bodemkwaliteit.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Producent
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Rijkswaterstaat publiceert een lijst fabrikant-eigenverklaringen. Deze lijst is puur informatief en biedt afnemers en handhavers een snelle controlemogelijkheid of een product terecht met fabrikant-eigenverklaring wordt geleverd.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Via de lijst op deze website kan iedereen controleren voor welke bouwstoffen producenten verklaringen hebben afgegeven.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving