Verwerking kostenverhaal

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 29-7-2019
Basisgegevens
Naam verwerking Kostenverhaal volgens de Wet bodembescherming
Verwerkingsnummer 1.111
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Veroorzaker

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel Kostenverhaal vindt plaats volgens de Wet bodembescherming (artikel 75). De Staat kan de kosten die zijn gemaakt voor onderzoek en sanering overeenkomstig de regels voor onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking verhalen op de veroorzaker van de bodemverontreiniging, respectievelijk op degene die door dat onderzoek of die sanering ongerechtvaardigd wordt verrijkt.
Grondslag Artikel 75 van de Wet bodembescherming.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Bevoegd gezag en toenmalige uitvoeringsorganisatie Kostenverhaal van het Directoraat-Generaal Milieubeheer
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Betrokkene(n)

Bevoegd gezag (provincies en gemeenten)

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Organisatienaam, persoonsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel Bij de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal wordt Bodem+ door provincies en gemeenten voorzien van gegevens, die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Bevoegd gezag
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Betrokkene(n)

Belastingdienst, KVK en financiële instellingen

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Informatie uit Handelsregister KVK, hypotheekgegevens, banktegoeden.
Verzameldoel Onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak.
Grondslag Artikel 92b van de Wet bodembescherming.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Betrokkene(n)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking De registratie van de kostenverhaalzaken vindt plaats om zicht te houden op de afwikkeling van de zaken en om te kunnen communiceren met de betrokkenen.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Bij de uitvoering van deze taak werkt Bodem+ vaak samen met provincies en gemeenten die  gegevens verstrekken, noodzakelijk voor de onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak. Ook wordt Bodem+ ondersteund door het kantoor van de Landsadvocaat.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving