Verwerking gelijkwaardigheidsverklaring IBC

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens
versie 29-7-2019
Naam verwerking Behandelen aanvraag Gelijkwaardigheidsverklaring IBC
Verwerkingsnummer 1.112
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Bestuurder en contactpersoon

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres,
Bedrijfsnaam, Nr. Inschrijving KvK, Statutaire naam, Postadres, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mailadres
Verzameldoel Toepassers van IBC-bouwstoffen kunnen met een gelijkwaardigheidsverklaring aantonen dat een alternatieve voorziening voor de isolatie van bouwstoffen dezelfde mate van bescherming van de bodem biedt als de maatregelen beschreven in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Als bij toepassing van een IBC-bouwstof gebruik wordt gemaakt van een gelijkwaardigheidsverklaring, dan moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.
Grondslag Artikel 31 van het Besluit bodemkwaliteit. Paragraaf 3.10 van de Regeling bodemkwaliteit.
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Producent
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Bodem+ behandelt de aanvragen en publiceert de gelijkwaardigheidsverklaring op haar website. Dit betekent dat ook andere gebruikers, in het geval van een gelijke praktijksituatie, deze gelijkwaardigheidsverklaring mogen gebruiken.
Rechtsgrond Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Van het ontwerp-besluit en het besluit wordt mededeling gedaan op de website van Bodem+, in de Cobouw en de Staatscourant.
Via de lijst op bodemplus.nl kan iedereen controleren welke gelijkwaardigheidsverklaringen  zijn afgegeven.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving