Aanvraag verklaring niet reinigbaarheid grond

Voor te storten grond moet u een ontheffing aanvragen voor het stortverbod voor ernstig verontreinigde grond (Bssa). Voor deze wettelijke taak is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als het bevoegde orgaan. Rijkswaterstaat behandelt in mandaat de aanvragen om verklaringen van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een verklaring verontreinigde grond voor het Bssa vindt altijd plaats na ontgraving van de grond en op basis van een ex-situ partijkeuring, met uitzondering van:

  • grond met een gemiddeld gewogen asbestgehalte hoger of gelijk dan 100 mg/kg droge stof;
  • residu van de procesmatige reiniging van grond waaruit naar verwachting niet-reinigbaar te storten residu zal ontstaan en dat is gereinigd overeenkomstig het bepaalde in BRL SIKB 7500 en SIKB-protocol 7510, door een persoon of instelling die daartoe volgens het Besluit bodemkwaliteit erkend is;
  • grond die in de Ministeriële Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2009 is gekwalificeerd als zijnde evident niet-reinigbaar.

Voorbereiding op de aanvraag

Te verstrekken gegevens

Onderzoeksvereisten

Indelen in partijen

Indelen in grondsoorten

Toelichting formulier aanvraag verklaring verontreinigde grond

Aanpak

Een aanvraag in het kader van het Bssa wordt door ons uitsluitend in behandeling genomen op basis van een ex-situ depotkeuring met monsterneming conform protocol 1001 "Monsterneming grond voor het procescertificaat partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit" (2 x 50 grepen van ca. 180 gram per deelpartij van maximaal 2.000 ton) en monstervoorbehandeling en -analyse conform Accreditatieprogramma Besluit bodemkwaliteit (AP04). Hierop zijn drie uitzonderingen mogelijk, zie: Onderzoeksvereisten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kosten

Een aanvraag verklaring niet-reinigbaarheid grond is kosteloos.

Termijn

Wij zijn gehouden om uiterlijk binnen vier weken na de datum van ontvangst van een volledige aanvraag een besluit te nemen. Indien uw aanvraag compleet is nemen wij meestal binnen één à twee weken een besluit.

Bezwaar en beroep

Wij beoordelen uw complete aanvraag en nemen binnen vier weken een besluit. Dit besluit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hier is bezwaar en beroep tegen mogelijk.

Op de envelop en het bezwaarschrift zelf vermeldt u 'Bezwaarschrift LOBO'. U stuurt uw bezwaarschrift aan:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.

Verklaringen online

De metagegevens van verleende en geweigerde verklaringen kunt u vinden via Verklaringen zoeken.

Helpdesk

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Gerelateerde vragen

Direct regelen