Meldpunt bodemkwaliteit

Vanaf 1 januari 2024 meldt u bodemactiviteiten via het Omgevingsloket en niet meer via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Om u op weg te helpen, zijn er voor de meest voorkomende bodemactiviteiten instructievideo’s opgenomen.

Het meldpunt en de Omgevingswet

Het meldpunt bodemkwaliteit gebruikt u vanaf 1 januari 2024 alleen nog voor toepassingen waarop het overgangsrecht van toepassing is, namelijk voor:

  1. het indienen van meldingen voor het toepassen van partijen grond en baggerspecie voor het verondiepen van een diepe plas. Het toepassen van grond en baggerspecie in een diepe plas waarvoor een eerste toe te passen partij grond of baggerspecie voor 1 januari 2024 is gemeld valt onder het overgangsrecht. Het overgangsrecht loopt tot uiterlijk 1 januari 2027.
  2. het indienen van monitoringsgegevens over een werk met IBC-bouwstoffen gerealiseerd onder het Besluit bodemkwaliteit of daarvoor geldende regelgeving: Bestaande toepassingen met IBC-bouwstoffen (onder overgangsrecht) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).
  3. het indienen van meldingen voor het toepassen van IBC-bouwstoffen in een IBC-werk. Deze IBC-bouwstoffen kunnen onder het overgangsrecht toegepast worden tot uiterlijk 1 juli 2024. Het IBC-werk moet daarbij wel gemeld zijn voor 1 januari 2024. Het toepassen van AVI-bodemas valt niet onder het overgangsrecht. AVI bodemas kan uitsluitend als toepasbare bouwstof worden toegepast en moet deze via het DSO worden gemeld.

Ingediende meldingen van voor 1 januari 2024 kunt u nog raadplegen en wijzigen op het meldpunt.

Bevoegdheden

Het centrale meldpunt neemt geen bevoegdheden over. Het bevoegd gezag beoordeelt de melding. Wanneer de gemelde toepassing niet in overeenstemming is met het lokale beleid of wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is, kan het bevoegd gezag dit aan de melder kenbaar maken. Als er gegevens in de melding ontbreken of als er aanvullende informatie nodig is, kan de melder de melding via het meldsysteem aanpassen. Het bevoegd gezag in het kader van het Bbk is in de regel de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder.

Hoe maakt u een account aan?

Melders kunnen zelf in het meldsysteem een account aanmaken. U vult uw bedrijfsgegevens, een gebruikersnaam en een wachtwoord in. Hierna ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Door op deze link te klikken activeert u het account. Uw gebruikersnaam en wachtwoord geven u vervolgens toegang tot het meldsysteem.

Voor het bevoegd gezag maakt de meldkamer van het meldpunt een account aan. U kunt de gegevens voor het account opgeven aan de meldkamer. Als de meldkamer een account heeft aangemaakt, ontvangt u een e-mail met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een activeringslink. Door op deze link te klikken activeert u het account. Vanaf dat moment kunt u met de gebruikersnaam en het wachtwoord in het meldsysteem inloggen.

Melden

De toepasser verstuurt zijn melding via het Meldpunt bodemkwaliteit. De melder krijgt een e-mailbevestiging van zijn melding. Het meldsysteem stuurt de melding direct door naar het bevoegd gezag. De melding bevat alle gegevens die de melder heeft ingevuld en de bijlagen die de melder heeft toegevoegd. Alle meldingen blijven bewaard in het meldsysteem. Melders kunnen alleen de eigen meldingen inzien en wijzigen. Het bevoegd gezag kan alleen meldingen in het eigen beheergebied inzien. De rijksinspectiediensten hebben toegang tot alle meldinformatie in het systeem.

Wat doet de meldkamer?

De meldkamer biedt technische ondersteuning en verwerkt schriftelijke meldformulieren. Daarnaast kunt u contact opnemen met de meldkamer als u suggesties hebt voor de verbetering van het meldsysteem of voor informatie over rapportagemogelijkheden.