Aanvraag baggerspecieverklaring

U kunt deze baggerspecieverklaring aanvragen als u baggerspecie ter verwijdering wilt afgeven aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Een baggerspecieverklaring geeft aan dat de desbetreffende partij baggerspecie is en met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting zoals in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is aangegeven.

Voorwaarden

Vergeet u niet om de volgende begeleidende documenten mee te sturen:

  • kaart van oppervlaktewaterlichaam met geografische situering van de partij;
  • kopieën van de analysecertificaten van de bepaling(en) van de fractie > 2 mm van het laboratorium;
  • een beschrijving van de gehanteerde monsternamestrategie en uitgevoerde veldwerk (inclusief vermelding van de monsternemingsdiepte);
  • (overzicht van de) inpeilingsgegevens;
  • kopie van bestekposten voor de omvang partij.

Aanpak

De wettelijke termijn van een beoordeling is maximaal vier weken, als de gegevens volledig en correct zijn aangeleverd.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kosten

Een aanvraag voor een baggerspecieverklaring is kosteloos.

Termijn

Wij zijn gehouden om uiterlijk binnen vier weken na de datum van ontvangst van een volledige aanvraag een besluit te nemen. Als uw aanvraag compleet is, nemen wij meestal binnen één à twee weken een besluit.

Bezwaar en beroep

Wij beoordelen uw complete aanvraag en nemen binnen vier weken een besluit. Dit besluit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk.

Op de envelop en het bezwaarschrift zelf vermeldt u 'Bezwaarschrift LOBO'. U stuurt uw bezwaarschrift aan:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.

Verklaringen online

De metagegevens van verleende en geweigerde verklaringen kunt u vinden via Verklaringen zoeken.

Helpdesk

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Gerelateerde vragen

Direct regelen