Melding fabrikant-eigenverklaring

De fabrikant-eigenverklaring is één van de milieuverklaringen bodemkwaliteit om de milieuhygiënische kwaliteit van een partij bouwstoffen, grond of baggerspecie te bepalen. De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) stelt voorwaarden en eisen aan uitvoering, melding en gebruik van de fabrikant-eigenverklaring als milieuverklaring bodemkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product ligt volledig bij de producent. De producent geeft de fabrikant-eigenverklaring zelf af. Dit gebeurt bij deze milieuverklaring zonder periodieke externe controles door een erkende certificerende instelling en zonder erkenning door de Rijksoverheid. De verklaring moet wel worden aan- en afgemeld bij de Rijksoverheid/Rijkswaterstaat.

Voorwaarden

Eisen aan de fabrikant-eigenverklaring

De eisen aan de fabrikant-eigenverklaring voor bouwstoffen staan in paragraaf 4.3 van de Rbk 2022 en die voor grond en baggerspecie in paragraaf 5.5 van de Rbk 2022. Een fabrikant-eigenverklaring mag alleen worden afgegeven als uit een toelatingsonderzoek blijkt dat de bouwstoffen, grond of baggerspecie die worden geproduceerd aan de kwaliteitseisen voldoen. De fabrikant-eigenverklaring is met ingang van 1 januari 2024 vormvrij. Het is aan de producent om ervoor te zorgen dat de fabrikant-eigenverklaring alle informatie bevat, die is vereist volgens de Rbk 2022.

Stappen naar een fabrikant-eigenverklaring

Er gelden voorwaarden om het recht te krijgen om voor partijen van een producttype van een bouwstof, grond of baggerspecie een fabrikant-eigenverklaring af te geven. De fabrikant moet met een toelatingsonderzoek aantonen dat zijn producten en het systeem van kwaliteitsbewaking aan de eisen voldoen. De stappen om te komen tot een fabrikant-eigenverklaring staan in tabel 3.2.3 van de Nota van toelichting van de Rbk 2022. Als deze goed zijn doorlopen, mag de producent voor een periode van vijf jaar voor partijen van een bepaald producttype bouwstoffen, grond of baggerspecie een fabrikant-eigenverklaring afgeven. De termijn van vijf jaar geldt sinds de inwerkingtreding van de Regeling bodemkwaliteit 2022. Deze termijn start met de datum van de melding. Let op, de termijn van 5 jaar geldt ook voor bestaande fabrikant-eigenverklaringen. Dit betekent in de praktijk dat reeds bestaande verklaringen geldig zijn tot 1 januari 2029. De producent heeft vervolgens de mogelijkheid de verklaring te verlengen. Wanneer er geen gebruik meer wordt gemaakt van het recht om een fabrikant-eigenverklaring af te geven, dan wordt dat schriftelijk gemeld.

Aanpak

Melding

De producent heeft het recht om voor een periode van vijf jaar een fabrikant eigen-verklaring af te geven als aan diverse voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is het doen van een melding aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit kan via het formulier Melding fabrikant-eigenverklaring. Voor deze melding wordt gebruikt gemaakt van een modelverklaring fev-modelverklaring20240101 (docx). Bij deze verklaring wordt een bevestiging van de certificeringsinstelling gevoegd. Ook moet degene die namens de producent de melding doet instemmen met openbaarmaking van de informatie. Via het loket kan ook een melding van verlenging worden gedaan. Er is dan weer een bevestiging van de certificeringsinstelling noodzakelijk. Tussentijdse wijzigingen moeten ook worden gemeld. Hiervan is sprake bij een wijziging van de wijze van productie (in feite een beëindiging van de fabrikant-eigenverklaring) of een andere omstandigheid waardoor niet meer is gewaarborgd dat de partijen die worden geproduceerd overeenkomen met de partijen die in de productcontrole zijn onderzocht. In dat laatste geval wordt de einddatum aangepast.

Publicatielijst fabrikant-eigenverklaringen

De naam van de producent die een melding heeft gedaan en het product waarop de fabrikant-eigenverklaring betrekking heeft worden bekendgemaakt op deze website. Hier staat ook de einddatum van de periode van vijf jaar waarin gebruik mag worden gemaakt van het recht om de verklaring af te geven vermeld. Voor een actueel overzicht van afgegeven fabrikant-eigenverklaringen, zie lijst fabrikant-eigenverklaringen.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.

Gerelateerde vragen

Direct regelen