Melding fabrikant-eigenverklaring

Milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit

De fabrikant-eigenverklaring is een milieuhygiënische verklaring om de kwaliteit van bouwstoffen, grond of baggerspecie onder het Besluit bdemkwaliteit (Bbk) te kunnen aantonen. De fabrikant-eigen verklaring wordt door de producent zelf afgegeven, zonder periodieke externe controles door een erkende certificerende instelling en zonder erkenning van de verklaring door onze ministers.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product ligt dus volledig bij de fabrikant. Voor fabrikanten is dit een handig middel voor producten waarbij zware borging van de kwaliteit onnodig is. Dit is het geval bij bouwstoffen waarvan de samenstellings- en emissiewaarden altijd ruim onder de norm liggen en waarbij voortdurende controle niets toevoegt aan de milieuhygiënische kwaliteit van het product. IBC-bouwstoffen zijn hierbij uitgezonderd.

Andere milieuhygiënische verklaringen zijn de partijkeuring en erkende kwaliteitsverklaring (beiden voor zowel bouwstoffen als voor grond of baggerspecie), (water)bodemonderzoek en de (water)bodemkwaliteitskaart (beide alleen voor grond of baggerspecie.

Voorwaarden

Toelatingskeuring en regelgeving

Voordat een producent een fabrikant-eigenverklaring mag afgeven, moet hij met een toelatingskeuring aantonen dat zijn product aan de gestelde eisen voldoet. De fabrikant-eigenverklaring loopt vooruit op de borgingssystematiek van de Europese Bouwproductenrichtlijn.

De eisen, het toelatingsonderzoek, bepaling van de k-waarde, interne kwaliteitsbewaking en invulling van de fabrikant-eigenverklaring vindt u voor bouwstoffen in paragraaf 3.5 van de Regeling bodemkwaliteit. Voor grond en baggerspecie geldt artikel 4.3.7 van de Regeling bodemkwaliteit.

Aanpak

Om de herkenbaarheid van de fabrikant-eigenverklaring te vergroten en een wildgroei van verschillende documenten te voorkomen, moet de producent het standaardformat fev_format.docx gebruiken. Stem vooraf het volgnummer van het kenmerk (FEV-xxx) met ons af via het e-mailadres: kwalibo@rws.nl.

Melding

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u als PDF sturen, via het meldingsformulier. Stuur ook de verklaring van de certificeringsinstelling mee.

Publicatielijst fabrikant-eigenverklaringen

Zie de lijst van afgegeven fabrikant-eigenverklaringen.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.

Gerelateerde vragen