Melding normdocument

Als u als schemabeheerder overweegt om een normdocument op te stellen of aan te passen, dan is het raadzaam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hierover te informeren. Dit geldt voor normdocumenten die vallen onder het Kwalibo-stelsel. Dat verschaft het ministerie van IenW inzicht om haar betrokkenheid bij een initiatief te kunnen bepalen en om de procedure van toetsen en aanwijzen van het normdocument in de regelgeving goed te laten verlopen.

Aanpak

Start initiatief

Als u als schemabeheerder overweegt om een normdocument op te stellen of aan te passen, dan vragen wij u hierover het ministerie van IenW te informeren. U kunt hiervoor formulier aankondiging_wijziging_normdocument (docx) invullen en als PDF versturen aan Rijkswaterstaat via het formulier melding opstellen/wijzigen normdocument. U kunt het meldingsformulier gedurende het gehele jaar opsturen. Na het indienen van het formulier ontvangt u een zaaknummer per e-mail. Wij verzoeken u om bij verdere communicatie dit zaaknummer te vermelden.

Op basis van deze aanmelding zal het ministerie van IenW in overleg met u bepalen hoe het ministerie betrokken zal zijn. Ook borgt deze aanmelding dat er al bij de start van het initiatief (gedeeltelijk) rekening wordt gehouden met de criteria uit artikel 25 van het Besluit bodemkwaliteit die relevant zijn voor de toetsing en aanwijzing van het normdocument in de regelgeving. Zo kan alvast worden bekeken of alle betrokken partijen zich kunnen laten vertegenwoordigen bij dit initiatief. Ook kan de nut en noodzaak van het initiatief worden bepaald en worden gecontroleerd of alternatieve oplossingen zijn verkend. Dit met het oog op een efficiëntere werkwijze en snellere doorlooptijd. Meer informatie over de benodigde informatie bij de toetsing kunt u vinden onder Aanbieden normdocument ter toetsing.

Aanpassen of opstellen normdocumenten

Tijdens het aanpassen of opstellen van de normdocumenten kunnen schemabeheerders de eigen/bestaande procedure blijven volgen. Er wordt op dit moment een leidraad voor normdocumenten opgesteld.

De schemabeheerders kunnen voorlopig de HCB-documenten (zie onderaan bij Gerelateerde links) blijven gebruiken. Wel wordt opgemerkt dat de genoemde procedure in de HCB leidraad (hoofdstuk 2 en 3) grotendeels vervangen wordt door de procedure zoals uitgelegd op deze pagina.

Consultatiefase

Op dit moment bespreekt het ministerie met de schemabeheerders een voorstel om de consultatie voor het wijzigen van de Regeling bodemkwaliteit voor de aanwijzing van normdocumenten (internetconsultatie) gelijktijdig te laten verlopen met de consultatie van de schemabeheerder (openbare reactieronde). Tevens kan op hetzelfde moment de Europese notificatie gestart worden. Dit is bedoeld om vanuit de overheid nadrukkelijker te wijzen op de mogelijkheid voor reacties op de inhoud van het normdocument en om het proces tot aanwijzing van het normdocument in de Regeling bodemkwaliteit te versnellen. Verder onderzoekt het ministerie of het bij de verwerking van de reacties van de consultatie van de schemabeheerder een adviserende rol kan spelen, vooruitlopend op de toets aan artikel 25 Besluit bodemkwaliteit. Beide wijzigingen zullen leiden tot een aanvulling op de procedure. Dit heeft echter geen invloed op het meldingsformulier.

Aanbieden normdocument ter toetsing

Nadat het normdocument door de schemabeheerder is vastgesteld, biedt de schemabeheerder het normdocument bij het ministerie van IenW aan ter toetsing en aanwijzing in de Regeling bodemkwaliteit. We vragen u om daarvoor formulier melding_wijziging_Regeling_bodemkwaliteit (docx) in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u als PDF versturen aan Rijkswaterstaat via kwalibo@rws.nl. Stuur ook het normdocument mee. Wij verzoeken u om in het onderwerp van de mail het zaaknummer te vermelden dat u ontving na het indienen van de aankondiging. U kunt het meldingsformulier gedurende het gehele jaar opsturen.

Toetsing

De toetsing wordt uitgevoerd door het ministerie van IenW. De toetsing bestaat uit:

  • Bepalen of het normdocument voldoet aan artikel 25 van het Besluit bodemkwaliteit
  • Bepalen of de Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid en Fraudebestendigheid (HUF)-toets uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport aanleiding geeft om het normdocument wel/niet op te nemen in de Regeling bodemkwaliteit
  • Input geven voor de toets op regeldruk die het ministerie van IenW laat uitvoeren door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)
  • Beschrijven van eventuele maatschappelijke of beleidsmatige aandachtspunten
  • Formuleren advies aan de bewindspersoon van het ministerie van IenW over opname in de Regeling bodemkwaliteit

Middels het toetsformulier zorgt de schemabeheerder dat het ministerie van IenW voldoende informatie heeft om haar taken goed en voortvarend uit te kunnen voeren.

Overdracht TloKB naar ministerie IenW

Bovenstaande procedure geldt voor alle normdocumenten die in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen worden in bijlage C. In het verleden werd een deel van de normdocumenten getoetst door de TloKB en golden hiervoor separate procedures en regels. Het ministerie van IenW heeft de taken van de TloKB per 1-2-2023 overgenomen.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.

Helpdesk

Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via kwalibo@rws.nl of 088 797 07 90.

Gerelateerde vragen

Direct regelen