Aanvraag erkenning

zowel het Besluit bodemkwaliteit als het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. De aangewezen werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs. Wij behandelen de aanvragen tot erkenning en publiceren de overzichten met erkende intermediairs. Opdrachtgevers mogen alleen erkende bodemintermediairs gebruiken. Bevoegde gezagen kunnen daarop toetsen.

Voorwaarden

Als wij de aanvraag ontvangen, controleren wij of de aanvraag volledig is, namelijk of:

  • Het aanvraagformulier juist en volledig is ingevuld
  • In geval dat niet is ingelogd via eHerkenning, of een geldige volmacht is bijgevoegd
  • Het certificaat of de accreditatie voor de betreffende werkzaamheid juist is
  • Het uittreksel van de Kamer van Koophandel actueel is
  • In geval van een persoonsregistratie een (geldige) VOG is bijgevoegd

Als de aanvraag niet compleet of onduidelijk is, kunt u de aanvraag aanvullen. De wettelijke behandeltermijn wordt dan opgeschort. U krijgt een periode van vier weken om de aanvraag aan te vullen of te verduidelijken.

Blijft de aanvraag onvolledig of onduidelijk? Dan wordt de aanvraag op grond van de Algemene Wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. U moet dan een nieuwe aanvraag indienen bij Rijkswaterstaat.

Aanpak

Na de ontvankelijkheidstoets toetsen wij de aanvraag inhoudelijk op de volgende punten:

  1. advies vragen aan onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  2. bestuurs- en/of strafrechtelijk verleden van de bestuurders, het bedrijf en de medewerkers.
  3. of het bedrijf of de instelling in staat van faillissement of surseance van betaling is.
  4. ook kan er een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd.

De procedure voor het aanvragen of wijzigen van een erkenning bij Rijkswaterstaat heeft een aantal onderdelen. Die onderdelen staan hieronder toegelicht:

Zoeken naar erkende bedrijven

Wilt u weten of een bedrijf is erkend voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden? Dan kunt u dit nakijken in het Zoekmenu erkende bodemintermediairs.

Veelgestelde vragen

Zie ook onze antwoorden op Veelgestelde vragen over erkenningen zoeken.

Kosten

Een aanvraag voor een erkenning is kosteloos.

Termijn

De procedure voor de aanvraag en wijziging van een erkenning is vastgelegd in artikel 11 en 12 van het Besluit bodemkwaliteit.

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een nieuwe erkenning is 8 weken. De termijn voor een wijzigingsaanvraag is 4 weken. Rijkswaterstaat kan deze proceduretermijn met een redelijke termijn verlengen. Op de procedure voor de aanvraag en wijziging van een erkenning zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Bezwaar en beroep

Rijkswaterstaat geeft een beschikking af. In meeste gevallen wordt de aanvraag toegekend. Als dit niet het geval is informeert Rijkswaterstaat de aanvrager hierover. Rijkswaterstaat vraagt de aanvrager om een zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze neemt Rijkswaterstaat een besluit. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht mogelijk.

Op de envelop en het bezwaarschrift zelf vermeldt u 'Bezwaarschrift LOBO'. U stuurt uw bezwaarschrift aan:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.

Helpdesk

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u de helpdesk benaderen.

Gerelateerde vragen

Direct regelen